Casa Olga

En una parcel.la de generoses dimensions en l’emblemàtic Passeig del Remei de Caldes de Montbui, se’ns demana un projecte per la construcció d’un habitatge unifamiliar.

Plantegem l’habitatge adossat a l’habitatge veí, aparentment l’opció més difícil però que ens facilitarà dissoldre l’impacte negatiu de la mitgera veïna i a la vegada permetem la construcció d’altres habitatges a la pròpia parcel.la en un futur per si fos convenient, sense restar condicions d’habitabilitat a l’habitatge que ara es projecta.

Articulem l’edificació al voltant de dos patis interiors, i vertebrant l’interior de l’habitatge al voltant de l’escala i els passos que actuen com a filtres entre interior i exterior. El canvi de nivells del sostre de la planta primera permet fluir l’espai interior, omplint de llum l’habitatge, recuperant aquells principis que l’orientació proposada aparentment refusava.

La concepció a partir de formes pures seguint les directrius de la pròpia parcel.la i adaptant-se a elles, a les diferents plantes, permet un diàleg tranquil, coherent i no agressiu amb l’entorn proper, altament apreciable des dels espais interiors.

Casa Olga

En una parcela de generosas dimensiones en el emblemático Paseo del Remei de Caldes de Montbui, se nos pide un proyecto para la construcción de una vivienda unifamiliar.

Proponemos la vivienda adosada a la casa vecina, aparentemente la opción más difícil pero que nos facilitará evitar el impacto negativo de la medianera vecina, a la vez que permitimos la construcción de otras viviendas en la propia parcela en el futuro si procede, sin restar condiciones de habitabilidad en la vivienda que ahora se proyecta.

Articulamos el edificio en torno a dos patios interiores, y vertebramos el interior de la casa alrededor de la escalera y los escalones que actúan como filtros entre interior y exterior. El cambio de niveles del techo del primer piso permite que el espacio interior fluya, llenando de luz la casa, recuperando aquellos principios que la orientación propuesta aparentemente rechazaba.

La concepción a partir de formas puras siguiendo las pautas de la propia parcela y adaptándose a ellas, a las diferentes plantas, permite un diálogo tranquilo, coherente y no agresivo con el entorno cercano, muy apreciable desde los espacios interiores.

Olga House

In a generously sized land in the emblematic Passeig del Remei in Caldes de Montbui, we are asked to design a project of a detached family house.

We propose the house attached to the neighboring building, apparently taking the most difficult option but facilitating us to avoid the negative impact of the party wall, at the same time, and allowing the construction of other houses on the property in the future, if necessary, without reducing habitability conditions in the projected house.

We articulate the building around two interior courtyards, setting up the interior of the house around the staircase and the steps that act as filters between interior and exterior. The different levels of the first-floor roof allow the interior space to flow, filling the house with light, getting back those principles that the proposed orientation apparently rejected.

The conception from pure forms following the guidelines of the land itself and adapting to them, to the different floors as well, allows a quiet, coherent and non-aggressive dialogue with the nearby outskirt, very visible from the interior spaces.

Casa Olga (CAT)

​En una parcel.la de generoses dimensions en l’emblemàtic Passeig del Remei de Caldes de Montbui, se’ns demana un projecte per la construcció d’un habitatge unifamiliar.

Plantegem l’habitatge adossat a l’habitatge veí, aparentment l’opció més difícil però que ens facilitarà dissoldre l’impacte negatiu de la mitgera veïna i a la vegada permetem la construcció d’altres habitatges a la pròpia parcel.la en un futur per si fos convenient, sense restar condicions d’habitabilitat a l’habitatge que ara es projecta.

Articulem l’edificació al voltant de dos patis interiors, i vertebrant l’interior de l’habitatge al voltant de l’escala i els passos que actuen com a filtres entre interior i exterior. El canvi de nivells del sostre de la planta primera permet fluir l’espai interior, omplint de llum l’habitatge, recuperant aquells principis que l’orientació proposada aparentment refusava.

La concepció a partir de formes pures seguint les directrius de la pròpia parcel.la i adaptant-se a elles, a les diferents plantes, permet un diàleg tranquil, coherent i no agressiu amb l’entorn proper, altament apreciable des dels espais interiors.

Casa Olga (ES)

En una parcela de generosas dimensiones en el emblemático Paseo del Remei de Caldes de Montbui, se nos pide un proyecto para la construcción de una vivienda unifamiliar.

Proponemos la vivienda adosada a la casa vecina, aparentemente la opción más difícil pero que nos facilitará evitar el impacto negativo de la medianera vecina, a la vez que permitimos la construcción de otras viviendas en la propia parcela en el futuro si procede, sin restar condiciones de habitabilidad en la vivienda que ahora se proyecta.

Articulamos el edificio en torno a dos patios interiores, y vertebramos el interior de la casa alrededor de la escalera y los escalones que actúan como filtros entre interior y exterior. El cambio de niveles del techo del primer piso permite que el espacio interior fluya, llenando de luz la casa, recuperando aquellos principios que la orientación propuesta aparentemente rechazaba.

La concepción a partir de formas puras siguiendo las pautas de la propia parcela y adaptándose a ellas, a las diferentes plantas, permite un diálogo tranquilo, coherente y no agresivo con el entorno cercano, muy apreciable desde los espacios interiores.

Olga House (EN)

In a generously sized land in the emblematic Passeig del Remei in Caldes de Montbui, we are asked to design a project of a detached family house.

We propose the house attached to the neighboring building, apparently taking the most difficult option but facilitating us to avoid the negative impact of the party wall, at the same time, and allowing the construction of other houses on the property in the future, if necessary, without reducing habitability conditions in the projected house.

We articulate the building around two interior courtyards, setting up the interior of the house around the staircase and the steps that act as filters between interior and exterior. The different levels of the first-floor roof allow the interior space to flow, filling the house with light, getting back those principles that the proposed orientation apparently rejected.

The conception from pure forms following the guidelines of the land itself and adapting to them, to the different floors as well, allows a quiet, coherent and non-aggressive dialogue with the nearby outskirt, very visible from the interior spaces.