Edifici d’habitatges Buenos Aires 57 (CAT)

La construcció projectada, de 5 plantes en cantonada, es destina per una banda a una planta soterrada d’aparcament i quatre plantes superiors destinades a habitatges de lloguer. Amb motiu de respondre de forma òptima als interessos de la propietat, s’organitza l’edifici amb un únic accés vertical que atén als 14 habitatges, optimitzant al màxim les zones comuns. Aquest nucli vertical serveix diferents habitatges cada mitja planta, adaptant-se d’aquesta forma al desnivell entre els carrers als que dóna front l’edifici. Un disseny acurat, uns acabats de qualitat i una adient il·luminació zenital acaben configurant aquest espai com l’eix vertebrador del projecte.

L’habitatge tipus és extremadament clar en el traçat i en l’organització del programa funcional, minimitzant al màxim la superfície destinada a circulacions i afavorint les estances principals. Les característiques més singulars de la solució proposada per l’habitatge tipus són la seva “reversibilitat” (podent-se orientar a la façana a carrer o al pati d’illa) i la seva flexibilitat (amb el mateix esquema es solucionen habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris).

La solució de façana ventilada amb peces de fibrociment respon a la recerca d’una òptima eficiència energètica a la vegada que permet una composició adequada a l’emplaçament resolent-se amb un especejament on predomina la component vertical que dialoga de forma tranquil.la amb l’entorn urbà on es situa.

Edificio de viviendas Buenos Aires 57 (ES)

La construcción proyectada, de 5 plantas en esquina, se destina por un lado a una planta inferior de aparcamiento y cuatro plantas superiores destinadas a viviendas de alquiler. Con motivo de responder de forma óptima a los intereses de la propiedad, se organiza el edificio con un único acceso vertical que atiende a las 14 viviendas, optimizando al máximo las zonas comunes. Este núcleo vertical sirve diferentes viviendas cada media planta, adaptándose de esta forma al desnivel entre las calles a los que da frente el edificio. Un diseño cuidadoso, unos acabados de calidad y una adecuada iluminación cenital acaban configurando este espacio como el eje vertebrador del proyecto.

La vivienda tipo es extremadamente clara en el trazado y en la organización del programa funcional, minimizando al máximo la superficie destinada a circulaciones y favoreciendo los aposentos principales. Las características más singulares de la solución propuesta por la vivienda tipo son su “reversibilidad” (pudiéndose orientar a la fachada a calle o al patio de isla) y su flexibilidad (con el mismo esquema se solucionan viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios).

La solución de fachada ventilada con piezas de fibrocemento responde en busca de una óptima eficiencia energética a la vez que permite una composición adecuada al emplazamiento resolviéndose con un despiece donde predomina la componente vertical que dialoga de forma tranquila con el entorno urbano donde se sitúa.

Buenos Aires, 57 building (EN)

The projected building, of 5 floors and a corner situation, is destined on one hand to a parking underground floor and in the other hand to 4 upper floors for rental dwellings. In order to achieve the optimum interests of the property, the building is provided with and only vertical access that serves the 14 dwellings, optimizing the common areas to the maximum. This vertical core gives access to dwelling floors in each middle height, achieving the maximum adaptation with the different slants of the streets that are facing the building. A careful design, a high-quality finishes and proper overhead lighting shape that space as the project’s backbone.

Dwellings have an extremely understandable layout and a clear distribution to the functional program demands, reducing as far as possible the corridor areas and increasing the main rooms. The most unique characteristics of the proposed dwellings layout are “reversibility” (they can be oriented towards the streets facade or the patio) and flexibility (with the same design, 2,3 and 4 bedroom dwellings can be solved).

The ventilated façade made by fibre cement pieces, is the answer to the optimum energy efficiency of the building and in the same way allows to reach an accurate composition considering the location of it. It is solved by a predominating vertical composition of different size pieces, which dialogue respectfully with the immediately environment.

Edifici d’habitatges Buenos Aires 57

La construcció projectada, de 5 plantes en cantonada, es destina per una banda a una planta soterrada d’aparcament i quatre plantes superiors destinades a habitatges de lloguer. Amb motiu de respondre de forma òptima als interessos de la propietat, s’organitza l’edifici amb un únic accés vertical que atén als 14 habitatges, optimitzant al màxim les zones comuns. Aquest nucli vertical serveix diferents vivendes cada mitja planta, adaptant-se d’aquesta forma al desnivell entre els carrers als que dóna front l’edifici. Un disseny acurat, uns acabats de qualitat i una adient il·luminació zenital acaben configurant aquest espai com l’eix vertebrador del projecte.

L’habitatge tipus és extremadament clar en el traçat i en l’organització del programa funcional, minimitzant al màxim la superfície destinada a circul·lacions i afavorint les estances principals. Les característiques més singulars de la solució proposada per l’habitatge tipus són la seva “reversibilitat” (podent-se orientar a la façana a carrer o al pati d’illa) i la seva flexibilitat (amb el mateix esquema es solucionen habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris).

La solució de façana ventilada amb peces de fibrociment respon a la recerca d’una òptima eficiència energètica a la vegada que permet una composició adequada a l’emplaçament resolent-se amb un especejament on predomina la component vertical que dialoga de forma tranquil.la amb l’entorn urbà on es situa.

Edificio de viviendas Buenos Aires 57

La construcción proyectada, de 5 plantas en esquina, se destina por un lado a una planta sepultada de aparcamiento y cuatro plantas superiores destinadas a viviendas de alquiler. Con motivo de responder de forma óptima a los intereses de la propiedad, se organiza el edificio con un único acceso vertical que atiende a las 14 viviendas, optimizando al máximo las zonas comunes. Este núcleo vertical sirve diferentes viviendas cada media planta, adaptándose de esta forma al desnivel entre las calles a los que da frente el edificio. Un diseño cuidadoso, unos acabados de calidad y una adecuada iluminación cenital acaban configurando este espacio como el eje vertebrador del proyecto.

La vivienda tipo es extremadamente clara en el trazado y en la organización del programa funcional, minimizando al máximo la superficie destinada a circulaciones y favoreciendo los aposentos principales. Las características más singulares de la solución propuesta por la vivienda tipo son su “reversibilidad” (pudiéndose orientar a la fachada a calle o al patio de isla) y su flexibilidad (con el mismo esquema se solucionan viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios).

La solución de fachada ventilada con piezas de fibrocemento responde en busca de una óptima eficiencia energética a la vez que permite una composición adecuada al emplazamiento resolviéndose con un despiece donde predomina la componente vertical que dialoga de forma tranquila con el entorno urbano donde se sitúa.

Buenos Aires, 57 building

The projected building, of 5 floors and a corner situation, is destined on one hand to a parking underground floor and in the other hand to 4 upper floors for rental dwellings. In order to achieve the optimum interests of the property, the building is provided with and only vertical access that serves the 14 dwellings, optimizing the common areas to the maximum. This vertical core gives access to dwelling floors in each middle height, achieving the maximum adaptation with the different slants of the streets that are facing the building. A careful design, a high-quality finishes and proper overhead lighting shape that space as the project’s backbone.

Dwellings have an extremely understandable layout and a clear distribution to the functional program demands, reducing as far as possible the corridor areas and increasing the main rooms. The most unique characteristics of the proposed dwellings layout are “reversibility” (they can be oriented towards the streets facade or the patio) and flexibility (with the same design, 2,3 and 4 bedroom dwellings can be solved).

The ventilated façade made by fibre cement pieces, is the answer to the optimum energy efficiency of the building and in the same way allows to reach an accurate composition considering the location of it. It is solved by a predominating vertical composition of different size pieces, which dialogue respectfully with the immediately environment.