Habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar d’una única planta sobre rasant i una planta soterrani destinada a aparcament.

Es parteix d’una concepció de l’habitatge de línies actuals en contrapunt a la utilització de materials naturals i propis de l’arquitectura mediterrània.

Mitjançant la protecció de les obertures amb porxos i voladius, i a partir de l’acurat estudi realitzat de la incidència solar, s’afavoreix una gran eficiència energètica de la vivenda. El sistema plantejat es reforça amb uns tancaments i instal·lacions, que realitzant-se amb sistemes tradicionals, doten a l’habitatge d’una classificació energètica excel·lent.

Vivienda unifamiliar

Vivienda unifamiliar de una única planta sobre rasante y una planta sótano destinada a aparcamiento.

Se parte de una concepción de la vivienda de líneas actuales en contrapunto a la utilización de materiales naturales y propios de la arquitectura mediterránea.

Mediante la protección de las aperturas con porches y voladizos y a partir del cuidadoso estudio realizado de la incidencia solar, se favorece una gran eficiencia energética de la vivienda. El sistema planteado se refuerza con unos cierres e instalaciones, que realizándose con sistemas tradicionales, dotan a la vivienda de una clasificación energética excelente.

Detached family house

A detached family house distributed on a ground floor and a basement floor for parking.

It is based on a concept of housing of contemporary lines, but using natural and Mediterranean materials, typical of this traditional architecture.

Through the protection of windows and balconies with porches and large-size overhangs, and through a careful study of sun incidence on the building, allows to achieve a great energy efficiency of the dwelling. The system is implemented by traditional enclosures and ultimate facilities, which allows to reach an excellent energy classification.

Habitatge unifamiliar (CAT)

Habitatge unifamiliar d’una única planta sobre rasant i una planta soterrani destinada a aparcament.

Es parteix d’una concepció de l’habitatge de línies actuals en contrapunt a la utilització de materials naturals i propis de l’arquitectura mediterrània.

Mitjançant la protecció de les obertures amb porxos i voladius, i a partir de l’acurat estudi realitzat de la incidència solar, s’afavoreix una gran eficiència energètica de l’habitatge. El sistema plantejat es reforça amb uns tancaments i instal·lacions, que realitzant-se amb sistemes tradicionals, doten a l’habitatge d’una classificació energètica excel·lent.

Vivienda unifamiliar (ES)

Vivienda unifamiliar de una única planta sobre rasante y una planta sótano destinada a aparcamiento.

Se parte de una concepción de la vivienda de líneas actuales en contrapunto a la utilización de materiales naturales y propios de la arquitectura mediterránea.

Mediante la protección de las aperturas con porches y voladizos y a partir del cuidadoso estudio realizado de la incidencia solar, se favorece una gran eficiencia energética de la vivienda. El sistema planteado se refuerza con unos cierres e instalaciones, que realizándose con sistemas tradicionales, dotan a la vivienda de una clasificación energética excelente.

Detached family house (EN)

A detached family house distributed on a ground floor and a basement floor for parking.

It is based on a concept of housing of contemporary lines, but using natural and Mediterranean materials, typical of this traditional architecture.

Through the protection of windows and balconies with porches and large-size overhangs, and through a careful study of sun incidence on the building, allows to achieve a great energy efficiency of the dwelling. The system is implemented by traditional enclosures and ultimate facilities, which allows to reach an excellent energy classification.

Any: 2016 – 2018
Autors: Arquimes