Habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar d’una única planta sobre rasant i una planta soterrani destinada a aparcament.

Es parteix d’una concepció de l’habitatge de línies actuals en contrapunt a la utilització de materials naturals i propis de l’arquitectura mediterrània.

Mitjançant la protecció de les obertures amb porxos i voladius, i a partir de l’acurat estudi realitzat de la incidència solar, s’afavoreix una gran eficiència energètica de la vivenda. El sistema plantejat es reforça amb uns tancaments i instal·lacions, que realitzant-se amb sistemes tradicionals, doten a l’habitatge d’una classificació energètica excel·lent.

Vivienda unifamiliar

Vivienda unifamiliar de una única planta sobre rasante y una planta sótano destinada a aparcamiento.

Se parte de una concepción de la vivienda de líneas actuales en contrapunto a la utilización de materiales naturales y propios de la arquitectura mediterránea.

Mediante la protección de las aperturas con porches y voladizos y a partir del cuidadoso estudio realizado de la incidencia solar, se favorece una gran eficiencia energética de la vivienda. El sistema planteado se refuerza con unos cierres e instalaciones, que realizándose con sistemas tradicionales, dotan a la vivienda de una clasificación energética excelente.

Detached family house

A detached family house distributed on a ground floor and a basement floor for parking.

It is based on a concept of housing of contemporary lines, but using natural and Mediterranean materials, typical of this traditional architecture.

Through the protection of windows and balconies with porches and large-size overhangs, and through a careful study of sun incidence on the building, allows to achieve a great energy efficiency of the dwelling. The system is implemented by traditional enclosures and ultimate facilities, which allows to reach an excellent energy classification.

Any: 2016 – 2018
Autors: Arquimes

Habitatge unifamiliar (CAT)

Habitatge unifamiliar d’una única planta sobre rasant i una planta soterrani destinada a aparcament.

Es parteix d’una concepció de l’habitatge de línies actuals en contrapunt a la utilització de materials naturals i propis de l’arquitectura mediterrània.

Mitjançant la protecció de les obertures amb porxos i voladius, i a partir de l’acurat estudi realitzat de la incidència solar, s’afavoreix una gran eficiència energètica de l’habitatge. El sistema plantejat es reforça amb uns tancaments i instal·lacions, que realitzant-se amb sistemes tradicionals, doten a l’habitatge d’una classificació energètica excel·lent.

Vivienda unifamiliar (ES)

Vivienda unifamiliar de una única planta sobre rasante y una planta sótano destinada a aparcamiento.

Se parte de una concepción de la vivienda de líneas actuales en contrapunto a la utilización de materiales naturales y propios de la arquitectura mediterránea.

Mediante la protección de las aperturas con porches y voladizos y a partir del cuidadoso estudio realizado de la incidencia solar, se favorece una gran eficiencia energética de la vivienda. El sistema planteado se refuerza con unos cierres e instalaciones, que realizándose con sistemas tradicionales, dotan a la vivienda de una clasificación energética excelente.

Detached family house (EN)

A detached family house distributed on a ground floor and a basement floor for parking.

It is based on a concept of housing of contemporary lines, but using natural and Mediterranean materials, typical of this traditional architecture.

Through the protection of windows and balconies with porches and large-size overhangs, and through a careful study of sun incidence on the building, allows to achieve a great energy efficiency of the dwelling. The system is implemented by traditional enclosures and ultimate facilities, which allows to reach an excellent energy classification.

Any: 2016 – 2018
Autors: Arquimes